Board of Advisors

Dev Mahajan (Chairman)

Ashvin Dave

Dr. Hansa Medley

Dr. Ravi Tamirisa

Dr. Venugopal Menon

Gaurang Nanavati

Giyarpuram Prasad

Jugal Malani

Kishore Mehta

Mila Sengupta

P.C. Sharma

Ramesh Bhutada

Ramesh Parikh

S. R. Pinnapureddy

Soove Sen

Swatantra Jain